Disclaimer

De website Het Laatste Hoofdstuk maakt gebruik van artificial intelligence (AI). Er wordt voor de chatbot en het creëren van teksten gebruik gemaakt van ChatGPT van software ontwikkelaar OpenAI. Voor het creëren van het beeld wordt gebruik gemaakt van Kandinsky. 

ChatGPT is gebaseerd op een geavanceerd taalmodel (GPT) dat is getraind met data (bron: Autoriteit Persoonsgegevens). De uitkomst van ieders “Het Laatste Hoofdstuk” is op basis van jouw antwoorden, door AI ontworpen en Monuta heeft geen invloed op de uitkomsten.

Wij wijzen je erop dat de antwoorden op de vragen die jou gesteld worden door de chatbot worden opgeslagen en gebruikt door ChatGPT. Na creatie van het Laatste Hoofdstuk worden de antwoorden die je gegeven hebt in de chat gewist. Monuta is niet verantwoordelijk voor de uitkomsten van de AI-tool en datgene wat wordt opgeslagen door ChatGPT.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Monuta besteedt aan de samenstelling van de site, https://hetlaatstehoofdstuk.monuta.nl, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in andere publicaties van anderen, zijn die van de auteur(s) (consument) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Monuta.

Monuta kan er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de consument wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Monuta sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Monuta is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van https://hetlaatstehoofdstuk.monuta.nlverkregen is. Monuta garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Copyright 

Monuta behoudt het recht, tenzij anders overeengekomen met de consument en/of contractpartij, ingezonden materiaal aan te passen. De consument van de site van Monuta mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Monuta (ook niet via een eigen netwerk). Dit geldt niet voor het gecreëerde Laatste Hoofdstuk. Consument mag Het Laatste Hoofdstuk dat door hem is gecreëerd met behulp van AI, delen met anderen en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud.

Niets van deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. In het bijzonder zijn alle teksten op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Vragen? 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze disclaimer, dan kunt u deze richten aan:

Monuta 
Postbus 20 
7300 AA APELDOORN
monuta@monuta.nl

PLAY